Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

 • Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ostrovdeti.sk, bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ako také, sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, v zmysle § 52 ods. 4 zákona č.40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom týmto obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“).

 • Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom týmito obchodnými podmienkami a zákonom č.513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

2. DEFINÍCIE – obchodné podmienky

 • Predávajúci je spoločnosť – SZČO :

Silvia Šurianská – OSTROV DETÍ

Jilemnického 1768/62

958 03 Partizánske

IČO: 41683722

DIČ: 1049983693

Tel: 0907754319

e-mail: info@ostrovdeti.sk

zapísaný:

Obvodný úrad Prievidza,

odbor živnostenký,

reg.číslo 341-7982 zo dňa 4.3.2008

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11
971 01 Prievidza 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420685

 • ktorý je prevádzkovateľom obchodného systému elektronického obchodného domu www.ostrovdeti.sk

 • (ďalej len obchod“)Kupujúci je zákazník internetového obchodu www.ostrovdeti.sk , pričom môže byť spotrebiteľom, alebo podnikateľom. Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje tovar pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

3. Cena tovaru a spôsob platby

 • Ceny tovaru ve-shope sú vždy aktuálne a platné. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné, to znamená, že sú vrátane DPH a všetkých prípadných daní a poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť, aby tovar získal. To sa ale netýka prípadných poplatkov za prepravu a podobne. Ceny za dopravu sú uvádzané až v rámci ukončovania objednávky na e-shope.

 • V prípade predaja tovaru s cenovou akciou môže byť platnosť zvýhodnenej kúpnej ceny obmedzená trvaním cenovej akcie, alebo počtom kusov tovaru na sklade predajcu.

 • Pokiaľ prebieha cenová akcia, ktorá umožňuje kupujúcim, prihláseným k ich zákazníckemu kontu, uskutočniť jeden nákup so zľavou, predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť túto zľavu kupujúcemu, pokiaľ existuje podozrenie z vytvárania viacnásobných zákazníckych kont na rovnakú osobu, za účelom neoprávneného získania zľavy.

 • Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi.

 • 1. Pri osobnom odbere, v hotovosti priamo na predajni: OSTROV DETÍ, Hrnčírikova 1, 958 01 Partizánske

  2. Dobierkou: Cena za dobierku: - 1 EUR

  3. Platobnou bránou TRUSTPAY (platba kartou, alebo okamžitý bankový prevod)

 • Doprava tovaru:

 • 1. Prevzatie priamo na predajni: OSTROV DETÍ, Hrnčírikova 1, 958 01 Partizánske

  2. Doprava kuriérom (Slovenská pošta) : - 4 EUR

  3. Doprava poštou (Slovenská pošta): - 3 EUR

  4. Doprava Zásielkovňou (Packeta): - 4 EUR

 • Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

 • Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

4. Kúpna zmluva

 • Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky kupujúceho predávajúci po prijatí kupujúcemu potvrdí informatívnym e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho, tento informatívny e-mail ešte nie je akceptáciou objednávky, táto akceptácia bude kupujúcemu doručená ďalším osobitným e-mailom. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená spovinnosťou platby. Kupujúcemu zároveň vyhlasuje, že použitím prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy s predávajúcim mu nevznikli žiadne náklady a nemá žiadne námietky voči uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim, za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.

 • Predávajúci si vyhradzujeprávo neuzatvoriť kúpnu zmluvu(neakceptovať návrh na uzatvorenie zmluvy) predovšetkým v týchto prípadoch:

 • Tovar nie je na sklade– v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky, je objednávka automaticky zrušená.

 • Falošná objednávka– ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak ju nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom, či telefonicky s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.

 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

 • Kupujúci objednáva viac ako 10 kusov jedného tovaru– v prípade, že má kupujúci záujem oviac ako 10 kusov jedného tovaru, je potrebné vopred e-mailom kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na možnostiach a podmienkach predaja.

 • V prípade ak si kupujúci zadal doručenie do inej krajiny ako je Slovenská republika.

 • Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 pracovných dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy, je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, v čase keď kupujúci už zaplatil časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet kupujúceho, najneskôr do 14 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy. V niektorých prípadoch predávajúci umožňuje kupujúcemu dodatočnú zmenu objednávky. V prípade zmeny objednávky, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho.

5. Doručovanie tovaru

 • Kupujúci si môže pri objednaní tovaru zvoliť či mu bude objednaný tovar doručený prepravnou/kuriérskou službou v ponuke predajcu, alebo si tovar vyzdvihne osobne v kamennej predajni OSTROV DETÍ, Partizánske. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne navrhnúť zmenu osobného odberu v prípade zjednodušenia dodania tovaru kupujúcemu. O takejto zmene bude predávajúci informovať kupujúceho a po vzájomnej dohode dôjde k navrhovanej zmene.

 • Vprípade doručenia tovaru kuriérskou službou bude kcene za tovar pred dokončením objednávky pripočítaná aj cena za jej doručenie prostredníctvom kuriérskej služby.

 • Objednaný tovar bude doručovaný výlučne v rámci územia Slovenskej republiky.

 • Čas doručenia tovaru sa môže líšiť v závislosti od skladovej dostupnosti tovaru, ktorá ak nie je uvedená pri tovare, bude oznámená zákazníkovi dodatočne. U väčšiny tovarov je tovar odovzdaný k preprave nasledujúce 2 pracovné dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy. K tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy – podľa zvoleného spôsobu dopravy.

 • Objednaný tovar bude vprípade platby prevodom na účet odovzdaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

 • Predávajúci nezodpovedá za

 • -oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou/kuriérskou spoločnosťou,

 • -oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

 • -prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. (Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia.)

 • Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nenesie zodpovednosť predávajúci.

 • Montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky, zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.

6. Odstúpenie od zmluvy

 • Spotrebiteľ môže vzmysle ust. § 7Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluváchodstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám anebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 • Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvysi môžete vypísať TU .

 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze. V prípade potravín či ďalšieho tovaru osobnej spotreby vrátane tovaru drogistického, ide o tovar, u ktorého by mohlo dôjsť pri porušení obalu ku kontaminácii a k porušeniu hygienickej nezávadnosti a teda nie je možné od zmluvy odstúpiť.Týka sa to všetkých druhov tovaru, ktoré sú uzavreté v ochrannom obale, atento tovar nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. (napr. cumlíky, fľaše na kŕmenie, hračky vochranných – blistrových baleniach, odsávačky materského mlieka, a pod.)

 • Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru (prípadne preukázaní zaslania tovaru predávajúcemu), budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, avšak nie pred vrátením tovaru alebo pred preukázaním zaslania tovaru predávajúcemu. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim výslovne  nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 • Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu, urobiť tak môže osobne, alebo jeho zaslaním   na adresu Silvia Šurianská – OSTROV DETÍ , Hrnčírikova 1, 95801 Partizánske. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.  Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi vrátená, až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý.

 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy) nebude akceptované odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 • Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky.

 • ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá a ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť.

7. Reklamácia tovaru

 • V prípade, že má tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu od predávajúceho vady, môže si kupujúci uplatniť u predávajúceho nároky z vád tovaru.

 • Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je vhodné najprv zaslať e-mail na adresu info@ostrovdeti.sk , do predmetu správy uviesť REKLAMÁCIA.

 • Reklamačný formulár  si môžete vypísať TU.

 • Reklamovaný tovar môže kupujúci zaslať na adresu kamennej predajne predávajúceho:

        Silvia Šurianská – Ostrov detí

        Hrnčírikova 1

        958 01 Partizánske

 • Viac informácii o svojich právach v súvislosti s uplatňovaním nárokov z vád tovaru a bližšie informácie o postupe pri uplatňovaní reklamácie tovaru sa kupujúci dozvie z reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na webe predávajúceho.

8. Alternatívne riešenie sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na , info@ostrovdeti.sk  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ – právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku kupujúci – spotrebiteľ – môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 • Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Záverečné ustanovenia – obchodné podmienky

 • Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú aj naďalej platné a účinné.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.

 • Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

 • Na základe týchto obchodných podmienok vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok či súvisiace s týmito obchodnými podmienkami sú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.

 • Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si obchodné podmienky riadne prečítal a zvážil jej celý text. Kupujúci taktiež prehlasuje, že nepozná žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky alebo kúpnu zmluvu uzatvorenú na ich základe, urobiť akokoľvek neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe.


Súčasťou týchto obchodných podmienok sú aj:

Reklamačné podmienky

Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri používaní e-shopu sa spravuje aj:

Všeobecnými podmienkami používania e-shopu

Ochranou osobných údajov a cookies

Dopravou a spôsobom platby

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 24.5.2018.

 

vytvorené KATANAGA